Friday, April 24, 2015

CHAPTER -7A: ನರಸಾವದಾನಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಪಾದರ ಉಪದೇಶ


                      ಶ್ರೀ ಪಾದ ರಾಜಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ
This chapter is uploaded in two parts to keep the play time around 30 minutes.
In part A Sri Tirumaladas narrates the leela of Sripada shown to Narasavadhani by being simultaneously present in three different locations. In course of time  Narasavadhani's reputation started declining among the residents of Pitikapuram and his plight became pitiable. The disturbed wife of Narasavadhani  cries in her puja room  about her misfortune. LO! Sripada vallabha appears right  there and answers lot of their queries regarding  karmic principles and his avathar hood.
Listen to the interesting conversation: [ play time 36 minutes]
"ದೈವ ಭಾವ ಪ್ರಿಯನೇ ಹೊರತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಿಯನಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಭಾವದಂತೆ ದೈವವೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ರ ಹ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು. ಧರ್ಬಾರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಭಕ್ತರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ನಾನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನು. ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಗೂ, ಆ ಜೀವಿ ಮಾಡುವ ಪಾಪ-ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಫಲ ನಿರ್ಧಾರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಫಲವೂ ನನ್ನಿದಲೇ ದೊರಕುವುದು. ಅಳೆದು, ತೂಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಲೆಕ್ಕ ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ವೈಶ್ಯ. ಭಕ್ತರ ನೋವನ್ನು, ಕಷ್ಟವನ್ನು ನನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಸೇವಾಧರ್ಮವನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ ನಾನು ಶೂದ್ರ. ಜೀವಿಗಳ ಪಾಪವನ್ನು ತೊಳೆಯುವಾಗ ನಾನು ಆಳು. ಮರಣಿಸಿದ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಸಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಮಶಾನ ಕಾಯುವೆ. ಈಗ ನಾನು ಯಾವ ಕುಲದವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹೇಳು"

No comments:

Post a Comment